fbpxIle może trwać umowa na czas określony ?

Ile może trwać umowa na czas określony — co mówi Kodeks Pracy?

Umowa na czas określony jest jednym z rodzajów umów, na które pracodawcy decydują się w celu zatrudnienia pracowników na określony czas, np. w przypadku sezonowej pracy lub zastępstw. Zgodnie z polskim Kodeksem Pracy, umowa na czas określony może zostać zawarta jedynie w przypadku, gdy istnieją ku temu uzasadnione okoliczności.

Ile trwa umowa na czas określony ? Na podstawie Kodeksu Pracy, zawarcie umowy na czas dłuższy niż 33 miesiące jest umową na czas nieokreślony. Limit czasowy dla umowy o pracę na czas określony to 33 miesiące to maksymalna długość umowy na czas określony.

Jednocześnie, kodeks pracy określa, że długość umowy o pracę na czas określony nie może przekroczyć łącznie trzech lat. Oznacza to, że pracownik może mieć wiele umów na czas określony, ale ich łączny okres nie może przekroczyć limitu trzech lat.

Warto pamiętać, że:  

  • Umowa na czas określony jest zawierana między pracownikami a pracodawcą, w celu zatrudnienia na określony czas. Umowa na czas określony może ulec przedłużeniu zgodnie z Kodeksem Pracy.
  • Przed zawarciem umowy niezbędne jest uzgodnienie warunków zatrudnienia, takich jak okres trwania umowy, wynagrodzenie, czas pracy i inne kwestie dotyczące pracy. Umowa powinna być sporządzona poprzez formularz, który określa wymagane elementy.
  • Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o warunkach zatrudnienia na czas określony, odpowiedzieć na ich pytania i udzielić im niezbędnych informacji.
  • Pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę na czas określony mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony.
  • Po zakończeniu umowy na czas określony pracownik ma prawo do wypowiedzenia, które musi zostać złożone w określonym czasie. Pracownicy zatrudnieni na czas określony mogą być w firmie przez wiele tygodni, ale ich umowa musi mieć wyznaczony termin zakończenia.

Jak zatrudnia agencja pośrednictwa pracy na podstawie umowy?

Agencja pracy KONO oferuję outsourcing pracowniczy  polegający na zatrudnieniu pracowników, a następnie wynajmuje pracowników do pracy dla innych firm na określony czas. Zatrudnienie pracowników poprzez outsourcing pracowniczy na umowę na czas określony może wyglądać następująco:

  • Przedsiębiorca zawiera umowę z agencją pośrednictwa pracy, która zobowiązuje się do zapewnienia określonej liczby pracowników o określonych kwalifikacjach
  • Pracownicy są wynajmowani do pracy dla przedsiębiorcy na określony czas, na podstawie umowy między przedsiębiorcą a firmą outsourcingową
  • Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony przez firmę outsourcingową, mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez przedsiębiorcę
  • W przypadku końca okresu umowy na czas określony, pracownik może kontynuować pracę w ramach umowy o pracę z agencją pracy lub zostać zatrudniony w innej firmie zewnętrznej na podstawie nowej umowy
  • Firma outsourcingowa ponosi koszty związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników, a przedsiębiorca płaci agencji pośrednictwa pracy za wynajem pracowników

Warto zauważyć, że outsourcing pracowniczy jest rozwiązaniem, które może przynieść korzyści zarówno dla przedsiębiorcy, jak i pracowników. Przedsiębiorca może skorzystać z usług wyspecjalizowanej agencji pracy, która zatrudni dla niego pracowników o określonych kwalifikacjach oraz doświadczeniu, co pozwala na lepsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb firmy. Pracownicy natomiast zyskują szansę na zatrudnienie na określony czas w firmie, która oferuje ciekawe projekty i stabilne warunki zatrudnienia.

Najkrótszy i najdłuższy możliwy okres umowy

Minimalny okres trwania umowy na czas określony wynosi 1 dzień roboczy, natomiast maksymalny okres umowy  na czas określony zależy od uzgodnienia między pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z Kodeksem Pracy, zatrudnienie na czas określony może trwać nie dłużej niż 33 miesiące. W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie drugiej umowy o pracę, maksymalna długość umowy na czas określony wynosi 3 lata.

Limit czasowy i ilościowy przy zawieraniu umów terminowych

Jeśli chodzi o zawieranie umów terminowych, istnieją pewne ograniczenia czasowe i ilościowe, które należy wziąć pod uwagę. Ustawodawca wprowadził ograniczenia ilościowe i czasowe dotyczące umów na czas określony. Zgodnie z art. 25 [1] § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca może zawrzeć z jednym pracownikiem maksymalnie 3 umowy na czas określony, nie dłuższe niż łącznie 33 miesiące w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Po upływie limitu, obowiązuje umowa na czas nieokreślony. Ograniczenia czasowe i ilościowe przy zawieraniu umów terminowych mają na celu ochronę praw pracowniczych oraz zapewnienie im stabilności zatrudnienia. Warto zatem pamiętać o tych zasadach podczas zawierania umów na czas określony.

Liczenie okresu wypowiedzenia przy umowie na czas określony

Jeśli umowa o pracę na czas określony zostanie przedłużona, to wypowiedzenie musi być złożone z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w Kodeksie Pracy. Jeśli jednak umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie poprzedniej, a jej długość jest krótsza niż 6 miesięcy, to wypowiedzenie nie jest konieczne.

Art. 25[1] § 1 Kodeksu Pracy — kiedy nie obowiązują ograniczenia z niego wynikające?

W niektórych przypadkach Kodeks Pracy nie nakłada ograniczenia zawierania umów na czas określony. Dotyczy to np. zatrudnienia pracowników w okres sezonowym lub na zastępstwo. W takich sytuacjach pracodawca nie musi ograniczać się do maksymalnego limitu umów czy okresów trwania. Pracownik zatrudniony  na czas określony drugi raz, może mieć zawartą umowę tylko na dłuższy okres niż poprzednia, chyba że ustawodawca przewidział wyjątek. Istnieją jednak pewne ograniczenia i zasady, które muszą być przestrzegane przez pracodawców przy zawieraniu takich umów.