(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Zatrudnienie młodocianego migranta - korzyści | KONO

Aktualności

Zatrudnienie młodocianego migranta – korzyści dla pracodawców

Zatrudnienie młodocianego migranta - korzyści dla pracodawców

Cudzoziemcy stanowią istotną część zatrudnianych pracowników. Coraz częściej mówi się również o zatrudnianiu niepełnoletnich obywateli innych państw. Oto najważniejsze regulacje dotyczące zatrudniania młodocianych migrantów.

Zatrudnianie młodocianego migranta – co trzeba wiedzieć?

Pracodawcy, chcący powierzyć wykonywanie pracy młodocianym cudzoziemcom, muszą zwracać uwagę nie tylko na przepisy odnoszące się do legalizacji pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców, ale również na przepisy Kodeksu Pracy dotyczące zatrudniania niepełnoletnich pracowników. Przepisy Kodeksu Pracy, przede wszystkim artykuły 190-206, należy stosować w odniesieniu do nieletnich pracowników bez względu na ich narodowość.

Zatrudnienie niepełnoletniego cudzoziemca – na co należy zwrócić uwagę?

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca, który nie ukończył 18. roku życia, musi w pierwszej kolejności zweryfikować dokumenty dotyczące legalności jego pobytu. Istotna jest w tym wypadku podstawa zezwolenia na pobyt w naszym kraju, która umożliwi mu podjęcie zatrudnienia. Ze względu na brak jednolitych przepisów w tym zakresie zatrudnienie takiej osoby w ramach przygotowania zawodowego może okazać się bardzo ryzykowne, jeśli nie niemożliwe. Niepełnoletni cudzoziemcy, oprócz dokumentów pobytowych, muszą posiadać wizę krajową D 11, która jest dodatkową podstawą do legalnego pobytu na terenie Rzeczpospolitej. Przy zatrudnianiu młodocianego migranta można skorzystać z procedur uproszczonych, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy (dotyczy obywateli Gruzji, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Armenii oraz Mołdawii. Niepełnoletni pracownicy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli odbywają praktyki zawodowe lub uczestniczą w wymianie edukacyjnej. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku zatrudnienia młodocianego cudzoziemca na podstawie umowy cywilnoprawnej należy najpierw uzyskać zgodę jego rodziców lub opiekunów prawnych na zatrudnienie.

Korzyści dla pracodawcy

Z zatrudnieniem młodocianego migranta wiąże się oczywiście szereg obowiązków oraz odpowiedzialność pracodawcy za legalne świadczenie pracy, jednak powierzenie pracy takiej osobie niesie również wiele korzyści. W niektórych branżach mamy aktualnie do czynienia z brakami kadrowymi oraz rosnącą tendencją do rotacji pracowników. Dla pracodawcy zatrudnienie młodocianego migranta to możliwość uzyskania dodatkowej siły roboczej. Warto również podkreślić, że młodzi ludzie mają często ogromny zapał do pracy i chętnie wykonują swoje obowiązki. Zatrudniając niepełnoletnich cudzoziemców, pracodawca zyskuje możliwość przygotowania dobrego i oddanego pracownika dla swojej firmy. Jeśli dodatkowo pracodawca powierzy zatrudnienie takiego pracownika profesjonalnej firmie outsourcingowej, zaoszczędzi cenny czas i pieniądze.

Obowiązki firmy outsourcingowej względem zatrudnianych migrantów

Firma outsourcingowa, która kieruje do pracodawców-użytkowników młodocianych pracowników będących cudzoziemcami, musi pamiętać o dbaniu o wszystkie kwestie związane z legalizacją pobytu i pracy takich osób. To na niej, jako faktycznym podmiocie zatrudniającym danego pracownika, spoczywa szereg obowiązków związanych z legalnym zatrudnieniem. Ponadto firma outsourcingowa jest zobowiązana do zapewnienia niepełnoletniemu cudzoziemcowi:

●     umowy w języku dla niego zrozumiałym, aby mógł się z nią zapoznać jeszcze przed podpisaniem,

●     w zrozumiałym dla niego języku informacji o zasadach dotyczących wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski,

●     gwarancji legalnego zatrudnienia.

O Autorze

Agencja GreenParot

Agencja Green Parrot to zespół zajmujących się tworzeniem treści dla naszego bloga.

Mają doświadczenie w pisaniu artykułów, które są zarówno informacyjne, jak i angażujące.

Green Parrot regularnie aktualizuje swoją wiedzę o najnowsze trendy branżowe, co pozwala im na dostarczanie aktualnych i wartościowych materiałów.

Dzięki ich pracy nasze publikacje są merytoryczne i odpowiadają na potrzeby czytelników.

Podobne Artykuły