(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Polityka prywatności - Kono

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KONO  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11/F8 NIP 744-181-15-47. , w dalszej części zwany jako „KONO”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez KONO lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z KONO na adres e-mail: kadry@kono.net.pl

2. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

KONO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania umowy łączącej Panią/Pana z KONO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

KONO przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na KONO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym:

 1. W związku z podpisaniem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy oraz prowadzenie ewidencji zleceniobiorców zgodnie z Kodeksem cywilnym, ustawy o rachunkowości, ustawy po podatku dochodowym.
 2. W związku z podpisaniem umowy o pracę  lub umowy zlecenia – Zgłoszenia Pracowników i Zleceniobiorców  oraz członków rodziny do ZUS.
 3. W związku z podpisaniem umowy o pracę  lub umowy zlecenia – gromadzenie danych w celach  rozliczeniowych zgodnie z Kodeksem Pracy, kodeksem cywilnym, ustawą o rachunkowości, ustawą o systemie ubezpieczeń, ustawy o podatku dochodowym.

Ponadto, niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów KONO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

 1. Ustalenia i dochodzenia  roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 2. Naruszeń prawa wynikających z kodeksu karnego lub prawa cywilnego
 3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KONO w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. Wewnętrznych celów administracyjnych t tym statystyki oraz raportowania wewnętrznego KONO.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

4. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy.

Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcia umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, np. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędom skarbowym, Komornikom Sądowym, itp.
 2. podmiotom wspierającym KONO w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu KONO,
 3. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

6. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

 1. obowiązywania umowy łączącej Panią/Pana z KONO,
 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na KONO, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,
 3. realizacji przez KONO jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,
 4. do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu .

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez KONO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

 1. składając wniosek w naszej siedzibie,
 2. przesyłając wniosek na adres: KONO Sp. z o.o. , ul. Sobieskiego 53, 14-200 Iława
 3. przesyłając wniosek drogą mailową na adres: kadry@kono.net.pl,

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez KONO Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

KONO w uzasadnionych przypadkach może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę w następujących krajach poza EOG. Co do zasady przekazanie danych poza EOG odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem KONO. KONO nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.