Pracownicy tymczasowi

Rekrutacja pracowników tymczasowych niesie za sobą wiele zalet. Branże cechujące się sezonowością (np. rolnictwo, hotelarstwo, gastronomia) mogą szybko uzupełnić braki kadrowe. Według statystyk pracownicy tymczasowi nieraz stanowią znaczny odsetek personelu. Ponadto jest to jedna z najbardziej elastycznych form zatrudnienia — współpraca przedsiębiorstwa z agencją pracy to oszczędność czasu i pieniędzy.
Gdy w firmie pojawia się problem z wykonaniem obowiązków nieobecnego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie pracownika tymczasowego jest jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań.

Kim jest pracownik tymczasowy - podstawa prawna

Pracownikiem tymczasowym jest osoba zatrudniona w celu wykonywania pracy tymczasowej, przez agencję pracy, a następnie skierowana do wykonywania tejże pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy — użytkownika. Pracownik tymczasowy ma takie same obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni w danym zakładzie pracy.
W wielu firmach potrzeba pracy tymczasowej pojawia się szczególnie w okresach wzmożonej działalności lub w przypadku pracy zmianowej. W takich momentach współpraca z agencją pracy tymczasowej staje się nieoceniona.
Nie znajdziemy pracowników tymczasowych w kodeksie pracy. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz warunki kierowania ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy — użytkownika reguluje ustawa z dn. 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z późniejszymi zmianami.

Cel wykonywania pracy tymczasowej

Praca tymczasowa stała się integralnym elementem współczesnego rynku pracy, przynosząc korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Głównym celem wykonywania pracy tymczasowej jest wsparcie pracodawcy w okresach zwiększonego zapotrzebowania na pracę. Może to być okres sezonowy, kiedy przedsiębiorstwa doświadczają szczytu aktywności, jak na przykład w sezonie świątecznym lub letnim.

Innym ważnym aspektem pracy tymczasowej jest możliwość szybkiego zastąpienia pracowników zatrudnionych, którzy z różnych przyczyn – takich jak urlop, choroba czy inny rodzaj nieobecności – tymczasowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Dzięki temu przedsiębiorstwa nie ponoszą strat wynikających z niewykonania pewnych zadań i mogą kontynuować swoją działalność bez przeszkód.

Co więcej, praca tymczasowa daje przedsiębiorstwom możliwość przetestowania umiejętności i kompetencji potencjalnych pracowników przed podjęciem decyzji o stałym zatrudnieniu. Współpraca z agencjami pracy tymczasowej umożliwia również redukcję kosztów związanych z procesem rekrutacji oraz skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie odpowiedniego kandydata.

Dzięki elastyczności, jaką oferuje praca tymczasowa, przedsiębiorstwa są w stanie szybko i skutecznie dostosowywać się do bieżących potrzeb rynku, reagując na dynamiczne zmiany i wyzwania gospodarcze. Ta forma zatrudnienia stanowi więc odpowiedź na wymagania współczesnej gospodarki, gdzie nieprzewidywalność i zmienność stały się normą.

Rekrutacja i zatrudnianie pracowników tymczasowych

Firma potrzebująca tymczasowego zwiększenia zatrudnienia może ogłosić przetarg na pracowników tymczasowych lub skierować się bezpośrednio do sprawdzonej agencji pracy np. KONO. Pracownicy agencji — po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją, oczekiwaniami i możliwościami przedsiębiorstwa — zajmą się poszukiwaniem oraz rekrutacją i selekcją kandydatów. Rozbudowana sieć oddziałów pozwala również na sprawne sprowadzenie pracowników tymczasowych z Ukrainy.

Zgodnie z przepisami, przed zatrudnieniem agencja pracy tymczasowej ma obowiązek sprawdzenia i zweryfikowania łącznego okresu świadczenia przez kandydata pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy — użytkownika. W grę wchodzą tutaj zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne z okresu 36 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia pracy.

Wszystko dlatego, że ten rodzaj pracy jest ograniczony czasowo i może być wykonywany na rzecz jednego pracodawcy tylko przez czas określony w przepisach. W przypadku pracownika tymczasowego – 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy. 1 czerwca 2017 r. w życie weszły nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Od tej pory nie ma możliwości dłuższego (niż przewidziany w ustawie) czasu wykonywania pracy u tego samego pracodawcy — użytkownika, nawet w przypadku zmiany agencji zatrudnienia.

Na tym jednak nie koniec. Agencja może odciążyć pracodawcę użytkownika poprzez przejęcie całej obsługi kadrowo-płacowej pracowników zatrudnionych tymczasowo. Do jej zadań należy więc podpisanie umowy, terminowe zatrudnienie i wypłata wynagrodzenia, odprowadzanie podatku i składek, naliczanie urlopu.

Pracodawca użytkownik ma natomiast obowiązek zorganizowania szkolenia stanowiskowego oraz szkoleń z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (które czasem można zlecić agencji). Po stronie pracodawcy pozostaje kwestia zapewniania odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej i ewentualnie posiłków i napojów.

Co powinna zawierać i jak być skonstruowana umowa dla pracownika tymczasowego

Umowa o pracę tymczasową – koniecznie w formie pisemnej – jest zawierana pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem. Musi zawierać datę zawarcia i strony umowy oraz wskazywać konkretnego pracodawcę – użytkownika, do którego pracownik tymczasowy zostanie skierowany. Co ważne – pomiędzy pracownikiem a pracodawcą – użytkownikiem nie zawiązuje się stosunku pracy.

W przypadku pracowników tymczasowych, zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej, umowa powinna zawierać także okres wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, warunki zatrudnienia, prawa i obowiązki stron, informacje o rodzaju i zakresie obowiązków czy wysokość wynagrodzenia.

Ustawa o pracownikach tymczasowych nie dopuszcza sytuacji, w której pracownik jest zatrudniony w jednej firmie na podstawie umowy o pracę (lub umowy cywilnoprawnej) i jako pracownik tymczasowy.

rekrutacja pracownikow tymczasowych - kono.jobs

Prace, których nie może wykonywać pracownik tymczasowy

Art. 8 ustawy z 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jasno określa ograniczenia w świadczeniu pracy tymczasowej. Co ważne, wyszczególnione zakazy dotyczą zarówno pracowników tymczasowych, jak i osoby świadczące pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych. Ustawodawca przede wszystkim zwraca uwagę na taką kwestię, jak pracownicy tymczasowi a prace szczególnie niebezpieczne. Wykonywanie takich prac jest w tym przypadku bezwzględnie zabronione.

Według przepisów BHP za szczególnie niebezpieczne uznaje się m.in. prace na wysokościach, prace z wykorzystaniem materiałów niebezpiecznych oraz roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w miejscu wykonywania prac.

Pracownik tymczasowy nie może także świadczyć pracy na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik etatowy uczestniczący w strajku. Pracodawca nie ma również możliwości skierowania pracownika tymczasowego do pracy wymagającej uzbrojenia w broń palną.

Urlop wypoczynkowy dla pracownika tymczasowego - co mówią przepisy?

Urlop pracowników tymczasowych nie ma charakteru proporcjonalnego. Pracownikowi przysługują 2 dni urlopu wypoczynkowego za każdy przepracowany miesiąc (30 dni kalendarzowych) i niezależnie od wymiaru etatu. Wymiaru urlopu nie przelicza się na godziny. W przeciwieństwie do regulacji kodeksu pracy wymiar urlopu nie jest zależny od stażu pracy, wykształcenia czy systemu pracy. Dla wszystkich wynosi 24 dni w ciągu roku.

Agencja pracy tymczasowej - podsumowanie

Pracownicy zatrudniani do pracy tymczasowej stają się kluczowym elementem w wielu branżach, zwłaszcza tam, gdzie występuje sezonowość. Zatrudnianie przez agencję pracy tymczasowej przynosi wiele korzyści dla firm. Współpraca z agencją pracy tymczasowej pozwala przedsiębiorstwom szybko uzupełnić braki w kadrowych oraz oszczędzić czas i pieniądze podczas procesu rekrutacji.

Pracownik tymczasowy, zatrudniony przez agencję, następnie jest skierowany do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. To elastyczne rozwiązanie umożliwia firmom reagowanie na dynamiczne zmiany rynkowe oraz niespodziewane braki w zasobach ludzkich. Co ważne, wniosek agencji pracy tymczasowej dotyczący kandydata musi uwzględniać łączny okres świadczenia pracy przez daną osobę dla określonego pracodawcy. Ochrona stosunku pracy jest gwarantowana, a prace, których nie może wykonywać pracownik tymczasowy, są ścisłe określone w ustawie.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej umożliwia również wsparcie w obszarach administracyjnych, takich jak proces płacowy czy szkolenia. Wszystko to prowadzi do wniosku, że zatrudnianie pracowników przez agencję pracy tymczasowej jest efektywnym i elastycznym rozwiązaniem dla firm potrzebujących wsparcia na podobnym stanowisku pracy w określonych okresach czasu.