Obowiązki pracodawcy względem pracownika: BHP, wynagrodzenie, warunki zatrudnienia

Obowiązki pracodawcy względem pracownika: BHP, wynagrodzenie, warunki zatrudnienia | Agencja pracy zatrudnienia Kono HR

Pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracownika, jest zobowiązany do przestrzegania listy obowiązków względem niego. Ważne jest, aby warunki i zobowiązania były jasne i zrozumiałe zarówno dla pracodawcy, który musi ich przestrzegać oraz pracownika, który powinien pilnować swoich praw, jak i należnych świadczeń. Jednym z elementów, które tworzą podstawę każdej relacji pracodawca-pracownik są wymagania narzucone przez Państwową Inspekcję Pracy.

Inspekcja pracy

Inspekcja pracy, inaczej Państwowa Inspekcja Pracy jest polskim organem nadzoru oraz kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy. Dotyczy to zarówno przepisów, jak i BHP. Inspekcja również kontroluje przepisy związane z zatrudnieniem i wysokością płac zarobkowych.

Podstawowe obowiązki względem pracownika

Pracodawca, który chce w swojej firmie zatrudnić nową osobę, powinien liczyć się z szeregiem obowiązków, które musi spełnić. Podstawowe zobowiązania, jakie do niego należą:

 • wypłacanie prawidłowo oraz terminowo wynagrodzenia,
 • szanowanie pracownika, jego godności, dóbr osobistych,
 • zadbanie o badania lekarskie, 
 • poinformowanie pracownika o zakresie jego obowiązków na stanowisku pracy,
 • organizowanie pracy pracownika, biorąc pod uwagę jego kwalifikacje i umiejętności,
 • organizowanie pracy w taki sposób, by zmniejszyć jej uciążliwości,
 • przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym ze względu na płeć, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, orientację seksualną itp.,
 • przeciwdziałanie mobbingowi pracowników,
 • wydanie pracownikowi świadectwo pracy po wygaśnięciu stosunku zatrudnienia.

To jedne z istotnych zasad, które szefostwo powinno spełniać, przyjmując do swojego przedsiębiorstwa pracowników. Jednak to nie wszystkie zasady, o których należy pamiętać. Kolejnym aspektem jest zagadnienie z zakresu BHP.

Obowiązki pracodawcy dotyczące BHP pracownika

Na barkach przełożonego leży zapewnienie pracownikowi odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każda nowo zatrudniona osoba powinna zostać skierowana na szkolenie, które powinno być obowiązkowe w każdej firmie. Podczas spotkania przekazywana jest wiedza niezwykle ważna do wykonywania pracy, pracownik zostaje poinformowany na temat zagrożeń, które wiążą się z danym stanowiskiem. Dodatkowo pracodawca powinien także:

 • zapewnić bezpieczeństwo oraz higienę pracy,
 • prowadzić systematyczne szkolenia z zakresu BHP,
 • dbać o przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywać rozkazy, decyzje, które zarządzane są przez organ nadzoru,
 • wykonywać zalecenia inspektora pracy,
 • zapewnić pracownikom nieodpłatnie środki ochrony, a także obuwie i strój roboczy, jeśli jest taki niezbędne do wykonania obowiązków,
 • informować o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności związanych z ewakuacją,
 • zapewnić pracownikowi pierwszą pomoc.

BHP to ważny sektor w każdym zakładzie. Pracodawca powinien zadbać o to, aby warunki pracy były bezpieczne dla swoich pracowników oraz uświadomić ich o zagrożeniach wynikających z wykonywanych czynności na ich stanowisku.

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem 

Podczas zatrudniania osób do przedsiębiorstwa ważne jest, aby spełnić wszystkie najważniejsze formalności, które są z tym związane. Każdy właściciel firmy powinien je znać, zanim zdecyduje się powiększyć swoją załogę. Najważniejsze obowiązki, jakie należą do pracodawcy przy przyjęciu do firmy pracownika:

 • zgromadzenie najważniejszych dokumentów kandydata: aplikacja, kwestionariusz, dyplomy, świadectwa pracy itp.,
 • przygotowanie umowy, która powinna zawierać: strony, rodzaj umowy, datę zawarcia, rodzaj pracy i miejsce jej wykonania, wynagrodzenie, wymiar pracy, termin rozpoczęcia pracy,
 • wydanie skierowania na badania,
 • zorganizowanie szkolenia BHP,
 • zgłoszenie pracownika do ZUS-u,
 • rozliczanie wynagrodzenia,
 • odprowadzanie podatku za pracownika.

Pracodawca przede wszystkim zobowiązany jest kodeksem pracy, którego musi ściśle przestrzegać. Powyższe warunki muszą być spełnione, jeśli kandydat zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy o dzieło czy zlecenie nie wszystkie warunki są wymagane.

Obowiązki pracodawcy dotyczące wypłacenia wynagrodzenia

Pracodawca, który podpisuje umowę z pracownikiem, zobowiązuje się do płacenia należnego wynagrodzenia, które widnieje na dokumentach, podpisywanych przez obie strony. Wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, a także kwalifikacjom. To przełożony ustala wysokość pensji, a także zasady jej przyznawania. Jednak należy pamiętać, że płaca nie może być niższa niż obowiązująca minimalna stawka. Wypłacanie należnych środków powinno odbywać się raz w miesiącu, w stałym terminie. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za przepracowany miesiąc. Jeżeli jest gotowy do pracy, ale jej rozpoczęcie nie może być możliwe z jakiegoś powodu, wówczas przełożony ma obowiązek wypłacenia wynagrodzenia za ten okres.