Outsourcing pracowniczy jako element strategii biznesowej w różnych branżach

Outsourcing pracowniczy jako element strategii biznesowej w różnych branżach

Dynamiczny rozwój firmy, a w rezultacie wzrost zatrudnienia skłania pracodawców do optymalizacji kosztów prowadzonej działalności. Stosowanie outsourcingu pracowniczego może doprowadzić nie tylko do ograniczenia ponoszonych kosztów, ale jednocześnie do zwiększenia jakości realizowanych zadań. Outsourcing pracowniczy jest świetnym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy nie planują zatrudniania pracowników tymczasowych.

Definicja outsourcingu pracowniczego

Chociaż ta forma zatrudnienia nie została uregulowania w przepisach prawa, to można spróbować ją zdefiniować. Za istotę outsourcingu pracowniczego uznaje się zlecenie przez insourcera (korzystającego) wykonania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej podmiotowi zewnętrznemu (outsourcerowi). Warto podkreślić, że w ramach outsourcingu pracowniczego zleceniodawcę oraz podmiot wykonujący pracę nie łączą żadne stosunki prawne. Umowa outsourcingu jest zawierana na piśmie. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 2016 roku cechą odróżniającą outsourcing pracowniczy od zatrudnienia pracowników własnych lub tymczasowych jest brak bezpośredniego i stałego podporządkowania (zarówno prawnego, jak i faktycznego) wykonawców w stosunku do podmiotu (insourcera), u którego wykonywana jest praca. Zatem oznacza to, że kierownictwo nad pracownikami sprawuje podmiot udostępniający.

Outsourcing pracowniczy jako element strategii biznesowej

Outsourcing pracowniczy traktowany jest jako element strategii biznesowej polegający na delegowaniu zadań firmie zewnętrznej, czyli najczęściej agencji pracy tymczasowej lub agencji zatrudnienia. W ramach outsourcingu pracowniczego firma zlecająca nie zatrudnia pracowników, ale współpraca odbywa się z wynajętymi na określony czas pracownikami. Takie działanie sprawia, że przedsiębiorstwo zyskuje podwykonawcę, a przy jego pomocy zwiększa się efektywność wykonywanych zadań. Korzystanie z outsourcingu pracowniczego może być szansą dla pracowników na zdobycie nowych umiejętności. Wykonywanie zadań w ramach różnych projektów ułatwia pracownikom poszerzanie swoich kompetencji i nabywanie cennego doświadczenia zawodowego, co przekłada się bezpośrednio na rozwój ich kariery.

Outsourcing pracowniczy – jakie branże najchętniej wykorzystują to rozwiązanie?

W praktyce outsourcing pracowniczy ma wiele zalet, dlatego chętnie korzystają z niego różne branże. Przede wszystkim umożliwia dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej przy znacznie niższych kosztach niż w przypadku standardowego zatrudnienia. Sektorami, które chętnie wykorzystują outsourcing pracowniczy, jest księgowość, branża IT, administracja kadrowo-płacowa, zaopatrzenia, logistyka, branża szkoleń i audytów. Powierzenie funkcji oraz zadań podmiotom zewnętrznym jest opłacalną inwestycją w tych sektorach ze względu na brak konieczności utrzymywania wielu miejsc pracy, optymalizację wydatków, usprawnienie działalności, a nawet wzmocnienie konkurencyjności firmy.

Jak wygląda proces wdrożenia outsourcingu pracowniczego?

Outsourcing pracowniczy to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez firmy. Jednak korzystanie z niego wymaga wcześniejszej analizy i dokładnego planowania. Pierwszym krokiem powinna być weryfikacja potrzeb firmy oraz określenie, które zadania można oddelegować zewnętrznemu podmiotowi. Następnie należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniego dostawcy usług, czyli najczęściej agencji pracy, który spełni oczekiwania i odpowie na konkretne potrzeby firmy. Warto również ustalić warunki współpracy i oczekiwane standardy jakości. Istotnym elementem jest również monitoring procesu wdrażania outsourcingu oraz systematyczna ocena efektów działań z uwzględnieniem korzyści dla firmy. Współpraca z agencją pracy tymczasowej w ramach outsourcingu pracowniczego umożliwia elastyczne podejście do zasobów ludzkich i skuteczne dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.