(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PG6WGBV');Jak uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce? - Kono

Aktualności

Jak uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce?

Zainteresowanie cudzoziemców pracą w Polsce nie słabnie, podobnie jak chęć przedsiębiorstw do sięgania po pracowników spoza Unii Europejskiej. Osoby te jednak muszą mieć pozwolenie na pracę w Polsce. Jak się je uzyskuje? Czy firmy mogą ułatwić sobie pozyskiwanie pracowników zagranicznych?

Pozwolenie na pracę w Polsce – podstawowe informacje

Według polskiego prawa cudzoziemcem, który wymaga pozwolenia na pracę w Polsce to osoba niebędąca obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Ponadto posiadanie zezwolenia na pracę nie dotyczy osób, które są ustawowo zwolnienie z obowiązku. Kwestię zezwoleń na pracę w Polsce dla cudzoziemców reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2009 w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Co równie istotne, cudzoziemiec nie może sam wystąpić o pozwolenie na pracę w Polsce – musi to uczynić za niego pracodawca (we właściwym dla swojej siedziby urzędzie wojewódzkim), czyli podmiot, z którym osoba ta ma podpisaną umowę. Konsekwencją tego obowiązku jest to, iż cudzoziemiec na podstawie takiego pozwolenia może podjąć zatrudnienie tylko u tego pracodawcy, który złożył stosowne zawiadomienie. Nie może więc bez ponowienia całej procedury zmienić pracodawcy. Wyjątkiem w tej sprawie jest tak zwane zgłoszenie jednolite. Wówczas cudzoziemiec składa wniosek, jeżeli zamierza przebywać w naszym kraju dłużej niż 3 miesiące, a głównym celem jego pobytu jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej.

Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

Istnieje kilkanaście przypadków w polskim prawie, które zwalniają cudzoziemców z konieczności uzyskiwania pozwolenia. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy osoba ta ma status uchodźcy nadany w Polsce, ma zezwolenie na pobyt w naszym kraju lub na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce. Pozwolenie nie jest konieczne także w przypadku osób, które korzystają z ochrony czasowej na terenie naszego kraju.

Rodzaje pozwoleń na pracę w Polsce

W naszym kraju wyróżnia się kilka rodzajów pozwoleń. Wśród pracodawców najczęściej chodzi o pozwolenia typu A (dla osób, które wykonują pracę na rzecz podmiotu z siedzibą w Polsce) oraz B – dla osób, które przekraczają łącznie sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji. Pozostałe pozwolenia dotyczą:

  • C – osób, które wykonują pracę dla podmiotu zagranicznego, ale są delegowane na terytorium Polski nie krócej, niż 30 dni.
  • D – osób realizujących na terenie naszego kraju usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym.
  • E – osób wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego i delegowanych na terytorium naszego kraju na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych sześciu miesięcy
  • S – osób wykonujących pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Pozwolenie na pracę w Polsce a współpraca z Kono

W związku z powyższymi kwestiami, w momencie, kiedy firma chce pozyskać pracowników tymczasowych lub w ramach outsourcingu, to obowiązek uzyskania pozwolenia na pracę spada na agencję. Firmy takie jak nasza muszą przestrzegać w związku z tym odpowiednie przepisy, zwłaszcza te dotyczące wynagrodzenia, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w Polsce oraz nie może być niższe od tego, ile zarabia pracownik wykonujący zadania podobnego rodzaju lub na identycznym stanowisku. Firma nasza musi także wykazać – za pośrednictwem właściwego starosty – że zaspokojenie potrzeb na danym stanowisku i w danej lokalizacji nie jest możliwe, tzn. wykonuje się test rynku pracy na podstawie rejestry bezrobotnych i osób poszukujących zatrudnienia. Współpraca z Kono to nie tylko oszczędność czasu (procedura zgłaszania może trwać nawet do 2 miesięcy), ale także środków, które firmy muszą przeznaczyć na poszukiwanie pracowników zagranicznych.

O Autorze

Agencja GreenParot

Agencja Green Parrot to zespół zajmujących się tworzeniem treści dla naszego bloga.

Mają doświadczenie w pisaniu artykułów, które są zarówno informacyjne, jak i angażujące.

Green Parrot regularnie aktualizuje swoją wiedzę o najnowsze trendy branżowe, co pozwala im na dostarczanie aktualnych i wartościowych materiałów.

Dzięki ich pracy nasze publikacje są merytoryczne i odpowiadają na potrzeby czytelników.

Podobne Artykuły