Kto odpowiada za szkolenie BHP dla pracowników tymczasowych?

Kto odpowiada za szkolenie bhp dla pracowników tymczasowych

Wśród wielu obowiązków, z których musi wywiązać się każdy pracodawca, jednym z najważniejszych jest przeprowadzanie regularnych szkoleń bhp. Kto jest za nie odpowiedzialny, gdy firma decyduje się na zatrudnianie pracowników tymczasowych z pomocą agencji pracy? Wyjaśniamy.

BHP w przedsiebiorstwie – co należy wiedzieć?

Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają, że każde przedsiębiorstwo, które zatrudnia ludzi, musi między innymi:

  • organizować pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach,
  • przestrzegać przepisów kodeksu pracy oraz zasad bhp,
  • usuwać wszelkie usterki i awarie mające wpływ na bhp,
  • spełniać potrzeby pracowników w zakresie bhp,
  • udoskonalać obecny systemu ochrony zdrowia i życia pracowników i poprawiać warunki na stanowiskach pracy,
  • poinformować pracowników o zagrożeniach związanych z pracą na danym stanowisku, a także o zasadach postępowania w razie awarii lub niebezpiecznych usterek.

Kto odpowiada za szkolenie bhp dla pracowników tymczasowych?

Z powyższych obowiązków wynika, iż w wypadku outsourcingu, w ramach którego to agencja pracy (czyli podmiot zewnętrzny) formalnie zatrudnia pracowników, to do niej należy przeprowadzenie szkoleń bhp. Warto jednak pamiętać, iż outsourcing, rozumiany jako umowa dwóch podmiotów, nie jest regulowany prawnie, jak to ma miejsce w wypadku pracowników tymczasowych.

Z tego względu agencja pracy i jej klient mogą w drodze porozumienia ustalić, kto będzie faktycznie odpowiedzialny za szkolenie bhp pracowników. W Kono standardowo przeprowadzamy te działania samodzielnie, ale na życzenie klienta, który np. chce zadbać o ten obszar we własnym zakresie z uwagi na specyfikę realizowanych zadań, możemy scedować na niego konieczność wykonania szkolenia. Tu pomocą może służyć wybrany koordynator, który dba o kwestie bhp.

Co istotne, nie ulega zmianie obowiązek firmy dotyczący zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ponieważ dotyczy on wszystkich osób wykonujących zadania na terenie przedsiębiorstwa. Jeśli jest to więc konieczne, firma powinna także zapewnić w ramach outsourcingu odzież roboczą czy ochronną, a także wyjaśnić zatrudnionym specyfikę pracy i zagrożenia, które się z nią ewentualnie wiążą. Pozwala to nie tylko dopełnić ważnego obowiązku, ale także daje poczucie bezpieczeństwa pracownikom.

Identycznie jest w wypadku obowiązków pracowników. Ci muszą przestrzegać zasad bhp – musi więc odbyć szkolenie, aby móc stosować nabytą wiedzę w praktyce. Mają także prawo do odmowy wykonania zadania, jeśli ich zdaniem jest ono niebezpieczne.

Pracownicy muszą także przejść badania lekarskie – w ich wypadku podmiotem kierującym jest Kono. To nie jedyna kwestia, którą realizujemy dla naszych klientów. Podczas rekrutacji weryfikujemy także kompetencje kandydatów, tak aby do przedsiębiorstwa trafiały osoby, które np. posiadają wymagane uprawnienia do jazdy wózkiem widłowym albo mają doświadczenie w obsłudze maszyn. Po podpisaniu z nimi umowy i skierowaniu do klienta dbamy poza tym o prowadzenie akt osobowych czy wypłatę wynagrodzeń, dzięki czemu zdejmujemy ten kolejny obowiązek z barków naszych klientów.