Płaca minimalna w 2024 – ile wyniesie?

Zmiana płacy minimalnej

Zbliżający się wielkimi krokami rok 2024 to kolejny moment, w którym dojdzie do podniesienia płacy minimalnej. Ile będzie ona wynosić od 1 stycznia i czy to jedyna taka podwyżka? Czy wpłynie to na współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Czym jest płaca minimalna?

Przez płacę minimalną rozumie się najniższą możliwą kwotę, jaką może zarabiać osoba zatrudniona w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Na płacę nie składa się jednak tylko jej podstawa, ale i inne składniki wynagrodzenia, np. premie uznaniowe. Nie bierze się natomiast pod uwagę: nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej oraz dodatku za staż pracy.

Z uwagi na zapisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679) do 15 lipca br. forum Rady Dialogu Społecznego miało za zadanie zaproponować wysokość płacy minimalnej na nadchodzący rok zgodnie z ustaleniami, które wypływają z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jako że do tego nie doszło, płacę minimalną ustaliła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ostatni raz podniesiono minimalne wynagrodzenie 1 lipca 2023 r. do kwoty 3600 zł brutto. Wówczas wzrost w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 590 zł.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku?

W nadchodzących roku płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów z 14 września (Dz. U. 2023 r. poz. 1893) tego roku minimalne wynagrodzenie 1 stycznia 2024 wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 23,50 zł do 27,70 zł. Kolejna zmiana wejdzie w życie od 1 lipca. Wówczas minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa będą wynosiły odpowiednio 4300 zł i 28,10 zł. Są to oczywiście kwoty brutto, niemniej podwyżka od początku 2024 jest znacząca, gdyż w porównaniu do poprzedniego roku wyniosła 642 zł brutto. Warto przy tym pamiętać, iż pracodawca, który wbrew przepisom nie wypłaca pracownikom pensji minimalnej, podlega karze grzywny od tysiąca do 30 tys. zł.

Dlaczego płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie w 2024 roku?

Zgodnie ze wspomnianą ustawą o wynagrodzeniu minimalnym jeśli przewidywalna inflacja na kolejny rok przekracza 5% (rozumie się to też jako prognozowany na przyszły rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wyniesie co najmniej 105%), to Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia dwóch podwyżek, czyli od 1 stycznia i 1 lipca. Jednocześnie ustawodawca wskazał, dlaczego takie kwoty zostały ustalone – minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, czyli 4270,60 zł. Zaproponowane wyżej kwoty sprawią, iż przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł.

Płaca minimalna 2024 ile na rękę?

Jak już wspomnieliśmy, podane wyżej liczby są kwotami brutto. Co za tym idzie, musimy z nich odliczyć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz zaliczkę na PIT. Po odliczeniu poszczególnych kwot płaca minimalna netto w pierwszym półroczu 2024 r. wyniesie 3222 zł, natomiast od 1 lipca 3381,53 zł. Pracownicy, którzy są zatrudniani na umowę o pracę lub w ramach stawki godzinowej muszą więc otrzymać stosowne aneksy do swoich umów, a wypłaty w nowej wysokości otrzymają już za styczeń.

Zmiana płacy minimalnej a klienci Kono?

Warto zaznaczyć, że my jako agencja pracy tymczasowej Kono, dbamy o naszych klientów i pracowników. Wzrost płacy minimalnej oznacza zarówno korzyści, jak i obowiązki. Dla naszych klientów, którzy korzystają z naszych usług rekrutacyjnych, oznacza to, że będą musieli dostosować wynagrodzenia swoich pracowników do nowych stawek minimalnych. Dla pracowników, którzy otrzymują płacę minimalną, to dobra wiadomość, ponieważ ich zarobki wzrosną. Jednak oprócz zmian w wypłatach wynagrodzenia, firmy będą musiały liczyć się ze zmienionymi stawkami różnych składek i danin, których wysokość uzależniona jest od kwoty płacy minimalnej. Warto być przygotowanym na te zmiany i skonsultować się z naszą agencją, aby dowiedzieć się, jak najlepiej dostosować się do nowych przepisów. Jesteśmy tu, aby pomóc naszym klientom w tej kwestii i zapewnić im wsparcie w procesie dostosowywania się do nowych regulacji.

Zwiększenie płacy minimalnej wpłynie pozytywnie na wiele osób, które otrzymują minimalne wynagrodzenie. To oznacza, że będą mieli więcej środków do dyspozycji na codzienne wydatki, co z kolei może wpłynąć na poprawę jakości życia. Jednak dla pracodawców, zwłaszcza tych, którzy zatrudniają pracowników otrzymujących płacę minimalną, oznacza to większe koszty. Dlatego warto wcześniej zastanowić się nad dostosowaniem strategii płacowej w firmie.